Adatvédelmi nyilatkozat, ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

 1. A Honlap látogatásával a Látogató tudomásul veszi, hogy a honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.
 2. A honlap használata során a Látogató egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, megrendelő formanyomtatványok kitöltésével, vagy hírlevél megrendelése útján történik.
 3. A Látogató a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy a hírlevelek olvasásának, illetve a termékek megvásárlásának feltétele a megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Látogató úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy nem fér hozzá a hírlevelekhez, illetve nem tudja megvásárolni a termékeket.
 4. A Radics-Ferron Kft. kijelenti, hogy a Honlap látogatói illetve a termékek vásárlói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályokat betartva kezeli.
 5. A Radics-Ferron Kft. a Látogató személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Látogató által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Radics-Ferron Kft. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek ez a munkaköri kötelezettségük.
 6. A Radics-Ferron Kft. a Látogató illetve a Vásárló személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban megfogalmazott kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.
 7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Látogató illetve a Vásárló tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Látogató illetve a Vásárló jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.
 8. A Radics-Ferron Kft. nem küld kéretlen leveleket, ugyanakkor fenn kívánja tartani saját maga számára azt a lehetőséget, hogy a Látogató illetve a Vásárló számára fontosnak tartott információkról a Látogatót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja a Látogató és a Vásárló részére a visszautasítás lehetőségét, azaz a hírlevélről való leiratkozást.
 9. A Látogató továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Radics-Ferron Kft-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.
 10. A Látogatóról összegyűjtött illetve a Látogatótól és a Vásárlótól kapott adatok felhasználhatók a jogellenes, vagy a Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására.
 11. Bár a Honlap összeállításakor a Radics-Ferron Kft. kellő gondossággal járt el, a Radics-Ferron Kft. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi vagy természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Radics-Ferron Kft. közli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.
 12. A Radics-Ferron Kft. nem vállal felelősséget a Látogató illetve a Vásárló iskolai jegyeiért. Nem biztosítja, hogy minden tantárgyból ötös eredménnyel zárja a tanévet, holott a tananyagok címe tartalmazza az ötöst.
 13. A Radics-Ferron Kft. a Vásárlók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjti, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Például vásárlás esetén, amikor a termékeket a Vásárló címére postázni kell. Ezen adatokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.
 14. A Radics-Ferron Kft. honlapját látogatók a vásárlás illetve a hírlevélre való feliratkozás során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Radics-Ferron Kft-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.
 15. A Látogató illetve a Vásárló kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.